Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste on yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja.

Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 §

Ehdot on päivitetty 11.2.2019

1. Rekisterinpitäjä

Kustannusliike Aluelehdet Oy
y-tunnus 0144223-0
Posti- ja käyntiosoite: Hopunkatu 1, 38200 Sastamala
Puh. 010 229 0400 

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Jaana Rantanen
Hopunkatu 1, 38200 Sastamala

Yhteydenotot: jaana.rantanen@alueviesti.fi

3. Rekisterin nimi

Kustannusliike Aluelehdet Oy:n asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

 • asiakassuhteen ja asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitaminen, hallinta, ylläpito ja kehittäminen
 • palveluiden toteuttaminen
 • käyttäjän rekisteröityminen ja kirjautuminen
 • asiakastapahtumien varmentaminen
 • asiakasviestintä (esim. tiedotteet)
 • tilausten uudistaminen ja markkinointitoimenpiteiden kohdistaminen sekä nykyisille että potentiaalisille asiakkaille sekä näihin kuuluville pienemmille ryhmille
 • omien, konsernin ja yhteistyökumppaneiden tuotteiden markkinointi ja luvan- sekä kiellonvarainen
 • suoramarkkinointi eri kanavissa sekä markkina- ja mielipidetutkimusten suorittaminen
 • tiedon analysointi ja tilastointi
 • päällekkäisten tietojen hallinta ja eliminointi
 • yhteydenottojen ja palautteiden hoitaminen
 • jakelu, laskutus ja mahdolliset perintätoimenpiteet
 • mainonnan kohdentaminen
 • väärinkäytösten ehkäisy ja tutkiminen
 • liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen sekä tuotekehitys
 • lisäksi tietoja voidaan käsitellä rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella

Tietoja voidaan käsitellä myös rekisterinpitäjän kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvissa yhtiöissä henkilötietolain mukaisesti.

Rekisterinpitäjällä on oikeus luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten (kuten suoramainonta, etämyynti ja muu suoramarkkinointi, mielipide- ja markkinatutkimukset sekä muut näihin rinnastettavat osoitteelliset lähetykset sekä tilastointi) henkilötietolain mukaisesti.

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain nojalla sekä rekisteröidyn suostumuksella tai toimeksiannosta taikka asiakassuhteen tai muun oikeutetun edun perusteella.

5. Rekisterin tietosisältö

 • Asiakkaan yhteystiedot: asiakasnumero, nimi ja osoite. Puhelinnumerot ja sähköpostiosoite. Mahdollisesti syntymäaika. Asiakkaan ilmoittamat markkinointilupatiedot ja tarjouskiellot.
 • Lehden jakeluun, maksutapaan, laskuttamiseen ja perintään liittyvät tiedot.
 • Asiakkuuteen liittyvät tiedot (kuten tilaus-, osto- ja maksukäyttäytymistiedot sekä palvelujen    käyttämiseen liittyvät tunnistetiedot, kuten asiakasnumero. Arvonta- ja kilpailuvastaustiedot, peruutustiedot sekä verkkopalvelun käyttäjätunnus ja (salatussa muodossa) salasana
 • Rekisteröidyn tuottama tai häntä koskeva aineisto (esim. rekisterinpitäjään liittyvässä sosiaalisessa mediassa tuotettu aineisto ja viestintä)
 • Mielenkiinnon kohteet ja muut rekisteröidyn itse antamat tiedot
 • Palveluiden käytöstä havainnoidut tiedot (käyttäytymistiedot) ja rekisteröidyn käyttämään laitteeseen liittyvät tiedot: päätelaite, IP-osoite, käyttöjärjestelmä
 • Muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot (kuten sijaintitiedot palveluita käytettäessä tai asiakkaan vieraillessa tietyllä ennalta määritellyssä paikassa)
 • Muuhun tietosisältöön perustuvat profilointitiedot
 • Asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvä yhteydenpito ja viestintä eri kanavissa ja medioissa (esim. reklamaatiot, muut palautteet sekä asiakaspalvelupuheluiden tallenteet). Asiakaspalvelun puhelut voidaan taltioida koulutus- ja opetustarkoitusta varten. Nauhoitteita säilytetään enintään 12 kuukauden ajan.
 • Rekisteröityyn kohdistetut muut edut ja kampanjat sekä niiden käyttö (mukaan lukien rekisterinpitäjän   yhteistyökumppaneiden kampanjoihin liittyvät tiedot, kuten rekisteröidyn asiakasnumero yhteistyökumppaneiden järjestelmissä)

Rekisteri ei sisällä arkaluonteiseksi luokiteltuja tietoja, kuten etnistä alkuperää, poliittista mielipidettä, uskonnollista tai filosofista vakaumusta, ammattiliittojen jäsenyyttä, terveyttä, seksuaalista suuntautumista tai käyttäytymistä, rikostuomioita tai rikkomuksia koskevia henkilötietoja, eikä myöskään geneettisiä tai biometrisiä tunnistetietoja.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan rekisteröidyltä asiakassuhteen tai asiallisen yhteyden syntyessä ja sen aikana rekisteröidyn rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Asiakassuhde syntyy, kun asiakas tilaa lehden tai saa sen lahjaksi kolmannelta osapuolelta tai hän tilaa tai ostaa jonkin muun tuotteen tai antaa muussa yhteydessä (vastaus markkinointikampanjaan, kilpailuun tai muu vastaava) yhteystietonsa rekisterinpitäjälle puhelimitse, palautuskortilla, internetin kautta, sähköpostilla, tekstiviestillä tai muulla vastaavalla tavalla.

Asiakkaan nimi- ja osoitetietoja voidaan päivittää Väestötietojärjestelmästä ja puhelinnumeroita puhelinyhtiöiden puhelinluettelorekistereistä. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös rekisterinpitäjän kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden asiakasrekisterien tiedoilla, kaupparekisteristä, Tilastokeskuksen ja TNS Gallupin rekistereistä ja sekä muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä sekä yhteistyökumppaneilta.

Tämän lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä mm. rekisterinpitäjän toimintoihin liittyvistä sosiaalisista medioista, joissa rekisteröityneestä henkilöstä on tietoa saatavilla.

Käyttäytymistietoja voidaan kerätä evästeillä ja muilla vastaavilla tekniikoilla. Sijaintiedot määritetään käytettävissä olevien paikannusmenetelmien (kuten GPS:n ja WLAN-yhteyspisteiden ja matkapuhelinverkon tukiasemien sijaintien) avulla. Mikäli asiakas on rekisteröitynyt rekisterinpitäjän tai sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvan yhtiön verkkopalveluun tai mobiilisovellukseen, em. havainnoituja tietoja voidaan yhdistää asiakkaalta muussa yhteydessä saatuihin henkilötietoihin.

Suoramarkkinointikielto ja kielto luovuttaa osoitetietoja muille yrityksille tallennetaan asiakkaan ilmoituksen perusteella.

7. Henkilötietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole lehden jakelun tai muun syyn kannalta tarpeellista.

Tällöin rekisterinpitäjä huolehtii sopimusjärjestelyin riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Poikkeuksia ovat kumppanimme Google, Facebook, Twitter, Mailchimp, joiden palvelimet sijaitsevan Yhdysvalloissa. Kaikki ovat Privacy Shield -sertifioituja. Checkout Finland Oy voi siirtää palvelun tuottamisen yhteydessä esimerkiksi kolmannessa maassa sijaitsevalle Checkout Finland Oy:n alihankkijalle, mutta heilläkin on solmittu EU:n komission edellyttämä mallisopimuslauseke.

Kumppanimme IO Analyticsin EU:ssa sijaitseville palvelimille on pääsy yhtiön kotimaasta Ukrainasta, ja yhtiön kanssa on solmittu EU:n komission edellyttämä mallisopimuslauseke.

Rakasta Paikallista -mobiilisovellusalustan tuottajalla, sovelluksen toimittajalla ja kehittäjillä on pääsy EU alueella sijaitseville sovelluksen palvelimille. Sovelluksen toimittajan PRI Lähimedian kanssa on solmittu tietojenkäsittelijäsopimus. Sovelluksessa talletetaan vain henkilön kirjautumistietoja; nimi ja sähköposti sekä talletetaan käyttäjän keräämät Rakasta Paikallista -leimat.

8. Henkilötietojen luovutus

Viranomaiset: voimme luovuttaa henkilötietojasi toimivaltaisten viranomaisten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla. Näihin viranomaisiin kuuluvat esim. vero-, poliisi-, täytäntöönpano- ja valvontaviranomaiset.

Yritysjärjestelyt: mikäli myymme, fuusioimme tai muutoin järjestelemme liiketoimintaamme, henkilötietojasi voidaan luovuttaa ostajille ja näiden neuvonantajille.

Perintä ja oikeusvaateet: voimme luovuttaa henkilötietojasi kolmansille, jos se on tarpeen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, saatavien perimiseksi, mahdollisten rikkomusten tutkimiseksi taikka oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Mikäli olemme sopimusehdoin sitoutuneet olemaan luovuttamatta tietoja palvelun ulkopuolelle, noudatamme ensisijaisesti sopimusehtoja.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja sinne on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä.

Sähköisten asiakastietoja sisältävien järjestelmien käyttöön ja asiakastietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä asiakastietoja. Heitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinon suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Näissä ehdoissa kuvattujen tilanteiden lisäksi tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuoliselle vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

Rekisterinpitäjä edellyttää kaikilta käyttämiltään IT-palveluntarjoajilta luottamuksellisuutta, asianmukaista tietoturvaa sekä sitoutumista tietosuojalainsäädännön mukaisiin velvoitteisiin ja periaatteisiin.

10. Henkilötietojen säilytysaika

Noudatamme Medialiiton toimialasuositusta, jonka mukaan henkilötietoja säilytetään 48 kuukautta edellisestä asioinnista yrityksen kanssa.

Medialiiton suosituksen mukaisesti asiakkuus päättyy viimeistään 48 kuukauden kuluttua siitä, kun asiakkaan tilauksen voimassaolo päättyy tai/ja asiakas on tehnyt viimeisimmän oston yrityksen verkkokaupasta tai/ja asiakas on viimeisimmän kerran asioinut tai/ja asiakas on maksanut avoimet laskunsa.

Asiakkaalla on usein perusteltu odotus tulla huomioiduksi asiakkaana viimeisimmän ostonsa tai tilauksensa jälkeenkin. Yhteydenottojen kohdentaminen asiakkaille tekee markkinointiviestinnästä relevanttia ja tehokasta, mikä on sekä asiakkaan että yrityksen etu.

Siltä osin kuin tiedot koskevat esimerkiksi kirjanpitoa tai verotusta koskevaa lainsäädännöstä johtuvaa säilytysvelvoitetta, tietoja säilytetään kyseisen velvoitteen mukainen vähimmäisaika.

11. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Rekisteröidyllä on kerran vuodessa henkilötietolain 26 § mukaisesti oikeus tarkastaa maksutta häntä koskevat Kustannusliike Aluelehdet Oy:n rekisterissä olevat tiedot.

Tarkastuspyyntö tulee toimittaa kirjallisesti henkilöllisyystodistuksella todentaen ja omakätisesti allekirjoitettuna: Kustannusliike Aluelehdet Oy / Tietosuojatarkistuspyyntö, Hopunkatu 1, 38200 Sastamala. Kustannusliike Aluelehdet Oy toimittaa kirjallisen vastauksensa rekisteröidylle 30 päivän kuluessa siitä, kun rekisteröidyn tarkastuspyyntö on saapunut rekisterinpitäjälle. Tarkastuspyyntö voidaan tuoda kirjallisesti henkilöllisyystodistuksella todentaen osoitteeseen Hopunkatu 1, 38200 Sastamala.

12. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Rekisterinpitäjän on henkilötietolain 29 § mukaisesti ilman aiheetonta viivästystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Jos rekisteröidyn tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää Kustannusliike Aluelehdet Oy:lle virheen korjaamisesta koskevan pyynnön kirjallisesti yllä mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

13. Muut mahdolliset oikeudet

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 30 § mukaisesti oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Halutessaan käyttää kielto-oikeuttaan hän voi lähettää edellä mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle henkilöllisyystodistuksella varustettuna (kopio esim. henkilökortista) osoitteeseen Hopunkatu 1, 38200 Sastamala.

Rekisteröity voi peruuttaa suostumuksensa sijaintitietojen käyttöön päätelaitteen asetusten avulla sekä poistaa että estää evästeet selaimen asetusten avulla.

Evästeiden ja muiden teknologioiden osalta voit vaikuttaa käsittelyyn seuraavasti:

 • sivuston yksityinen selaus: voit selata sivustoja niin, ettei sivuista, joilla olet käynyt, tallenneta tietoja evästeiden avulla
 • evästeiden estäminen: voit estää evästeiden käytön muuttamalla selaimesi asetuksia. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa palveluidemme toiminnallisuuteen.
 • evästeiden tai mobiilitunnisteen tyhjentäminen: voit tyhjentää evästeet selaimen asetuksista taikka nollata mobiilitunnisteen laitteen asetuksista. Tyhjentämällä evästeet tai mobiilitunnisteen säännöllisin väliajoin voit vaihtaa tunnistetta, jonka pohjalta sinusta muodostuu profiili. Evästeiden tyhjentäminen ei kuitenkaan lopeta kokonaan tiedon keruuta, vaan pikemminkin nollaa aikaisempiin käyttäytymistietoihin pohjautuvan profiilin.
 • Google Analyticsin käytön estäminen: voit estää sivuston tietojen käyttämisen Google Analyticsissa asentamalla Google Analyticsin käytön estävän selaimen lisäosan: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.  Tämä lisäosa estää verkkosivustoilla käynnissä olevaa Google Analyticsin JavaScriptia (ga.js, analytics.js ja dc.js) jakamasta sivuston käyntitietoja Google Analyticsille.

Voit kieltäytyä kohdennetusta mainonnasta Googlen sivuilla: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=fi

Huomioithan, että edellä listattujen linkkien kautta tehdyt estot perustuvat evästeisiin ja päättyvät, mikäli poistat kaikki selaimesi evästeet. Tekemäsi valinnat ovat selainkohtaisia, joten useampaa selainta käytettäessä muista tehdä kullakin selaimella erikseen.