Ritajärven suojelualueen perustaminen vireille

 

Sastamalan Ritajärven alueella Karkussa on vireillä lähes 90 hehtaarin suuruisen luonnonsuojelualueen perustaminen. Sastamalan kaupunki hakee Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta 87,4 hehtaarin kokonaisuudelle yksityismaiden luonnonsuojelualueen perustamista. Asiasta päätti maaseutulautakunta vuoden viimeisessä kokouksessaan viime viikolla.
Ritajärven alue täyttää Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden METSO-toimintaohjelman kriteerit. Ohjelman tavoitteena on pysäyttää metsäisten luontotyyppien ja metsälajien taantuminen sekä vakiinnuttaa luonnon monimuotoisuuden suotuisa kehitys.
Kaupunki hakee samalla korvausta suojelupäätöksen aiheuttamasta taloudellisen hyödyn menetyksestä. Kunnille voidaan maksaa osittaiskorvausta taloudellisista menetyksistä, kun kunta hakee omistamalleen alueelle yksityismaiden luonnonsuojelualueen perustamista. Korvauksen suuruus lasketaan puuston käyvän arvon mukaan, ja se on enintään 50 prosenttia alueen käyvästä metsätalousarvosta. Virkistyskäytön metsätalouskäytölle asettamat rajoitukset otetaan huomioon korvaussummaa alentavana tekijänä.

Kaupungilla metsää 2 200 hehtaaria

Sastamalan kaupungin omistuksessa on metsää noin 2 200 hehtaaria, josta 1 323 hehtaaria sijaitsee Vammalan, 299 Suodenniemen, 452 Mouhijärven ja 162 hehtaaria Äetsän alueella. Kaupungin metsistä etsittiin kesän aikana monimuotoisuusarvoiltaan merkittäviä puustoisia elinympäristöjä.
Maastokäynnit kohdennettiin metsätaloussuunnitelman perusteella etukäteen arvokkaiksi arvioiduille alueille, joista 48 oli Vammalan, 8 Suodenniemen, 10 Mouhijärven ja 6 Kiikan-Keikyän alueilla. Kohteiden joukossa oli luonnontilaisia korpia ja rämeitä, liito-oravan elinympäristöjä, lahopuustoisia metsiä sekä pienvesien lähimetsiä. Maastoinventoinneista vastasi filosofian tohtori, ekologi Kaisa Mustajärvi Ramboll Finland Oy:n Tampereen toimistosta.
Merkittävin yhtenäinen METSO-kriteerit täyttävä elinympäristökokonaisuus löytyi juuri Ritajärven virkistysalueelta. Ritajärven alue on pienten järvien ja niiden laskupurojen rantametsien muodostama elinympäristökokonaisuus. Alueella on hyvin monenlaisia ja maisemaltaankin kauniita elinympäristöjä pienistä rantaluhdista ja karukoista reheviin puronvarsilehtoihin. Luonnonsuojelullisten arvojen ohella Ritajärven alue palvelee kuntalaisia myös virkistys- ja retkeilyalueena. Kaikkiaan Ritajärven alueella on kokoa 200 hehtaaria.

 

Kuva: Kaisa Mustajärvi.