Huittisissa tulevaisuudessa sähköä auringosta ja tuulesta – Karsittu Green Energyn aurinkovoimalapuiston ja Lintukankaan tuulivoimapuiston kaavat etenevät

Aurinko- ja tuulivoimala-asiat ovat jälleen esillä Huittisissa.

Huittisten kaupunginhallitus hyväksyi sekä Karsittu Green Energy Oy:n ja kaupungin sopimusluonnoksen aurinkovoimapuiston kaavoituksen käynnistämisestä että Huittisten Lintukankaan tuulivoimapuiston oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatimisen käynnistämisen yhteistyössä Myrsky Energia Oy:n kanssa.

Huittislainen Karsittu Green Energy Oy suunnittelee Härkälän yhteismetsän omistamaan talousmetsään noin 170 hehtaarin suuruista aurinkovoimala-aluetta.

Alue sijaitsee Raijalassa, noin 6-8 kilometrin päässä Huittisten keskustasta, valtatie 2:n ja valtatie 12:sta risteyksen eteläpuolella.

Alueelle suunnitellun aurinkopaneelikentän paneeliteho on noin 130–120 piikkimegawattia.

Paneelikentän lisäksi alueelle on tarkoitus rakentaa teitä, maakaapeleita, muuntamoita, vaihtosuuntaajia ja sähköasemia. Lisäksi alueelle siirretään rakentamisen ajaksi työmaatoimintoja palvelevia parakkeja.

Kaupunginhallituksen esityksestä selviää, että paneeleiden tarkempi lukumäärä, koko ja sijainti sekä lopullinen kaava-alue tarkentuvat suunnittelun ja tehtävien selvitysten pohjalta.

Kaavoitus hyväksymiskäsittelyyn vuonna 2025

Hankealueelle laadittava osayleiskaava on tarkoitus laatia siten, että sitä on mahdollista käyttää aurinkovoimapuiston rakennuslupien perusteena.

Kaavalla ohjataan aurinkopaneeleiden rakentamista ja alueen muuta maankäyttöä sekä annetaan tarvittaessa ympäristövaikutuksia koskevia määräyksiä. Lisäksi kaavalla ohjataan alueen muun infran rakentamista. Projektiyhtiö vastaa kaikista kaavoituksesta aiheutuvista suorista kustannuksista.

Alustavan aikataulun mukaan kaavoitus saadaan hyväksymiskäsittelyyn vuoden 2025 aikana.
Hankkeesta vastaavana projektikonsulttina toimii Etha Oy. Kaavanlaatijana toimii Sitowise.

Kolme suurta hanketta käynnissä

Karsittu Green Energyn suunnittelema aurinkopaneelikenttä on peräti kolmas saman alueen aurinkovoimalahanke. Myös ruotsalainen OX2 ja Sky Power Finland ovat kiinnostuneita rakentamaan aurinkovoimalat Huittisten ja Säkylän väliselle alueelle.

Vaikka Karsittu Green Energyn aurinkovoimalahankettakin voidaan pitää kooltaan merkittävänä, on se huomattavasti pienempi kuin kaksi muuta alueelle suunnitteilla olevaa aurinkovoimalaa.

Huittisten puolella sijaitseva OX2:n hankealue on peräti 700 hehtaaria ja voimalan teho voisi nousta jopa 475 piikkimegawattiin.

Säkylän puolelle suunnitelmissa oleva Sky Power Finlandin aurinkovoimala-alueen on suunniteltu olevan noin 300 hehtaaria ja tehon 225 piikkimegawattia.

Myös tuulivoimaloiden kaava-asia eteni Huittisissa.

Myös Lintukankaan tuulivoimapuiston tuulivoimaosayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on valmistunut.

Lintukankaalle on tavoitteena laatia oikeusvaikutteinen yleiskaava, jota voidaan käyttää suoraan tuulivoimalan rakentamisluvan perusteena.

Kaavan on tarkoitus mahdollistaa enintään yhdeksän kokonaiskorkeudeltaan enintään 300 metriä ja yksikköteholtaan korkeintaan 10 megawatin tuulivoimalan rakentamisen alueelle.

Suunnitelman mukaan tuulivoimalat liitetään sähköverkkoon maakaapelilla.

Hankealue on pinta-alaltaan noin 740 hehtaaria.

Suunniteltu tuulivoima-alue sijaitsee Huittisten kaupungin itäosassa, noin kymmenen kilometriä Huittisten keskustasta kaakkoon, rajoittuen idässä Punkalaitumen kuntaan.

Yleisötilaisuus kaavasta ja YVA-ohjelmasta kesäkuussa

Yhtä aikaa tuulivoimaosayleiskaavan laatimisen kanssa on aloitettu erillisenä selvityksenä myös tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA), jota ohjaa ja valvoo Varsinais-Suomen ELY-keskus.

YVA-menettelyn tarkoituksena on varmistaa, että suunnitteilla olevan hankkeen ympäristövaikutukset selvitetään riittävällä tarkkuudella. YVA-menettelyssä laadittavia selvityksiä ja arvioinnin tuloksia hyödynnetään osayleiskaavaa laadittaessa.

Lintukankaan tuulivoimaosayleiskaavasta ja YVA-ohjelmasta on tarkoitus järjestää yleisötilaisuus kesäkuun kuudentena päivänä.

Jätä kommentti