Tuulivoimalahankkeen osayleiskaavaluonnos nähtäville Huittisissa – Taraskalliolle nousemassa neljä kokonaiskorkeudeltaan maksimissaan 260 metristä tuulivoimalaa

Taraskallion tuulivoimapuisto on jälleen esillä Huittisissa. Osayleiskaavaluonnos on nähtävillä 30 päivää, jolloin esimerkiksi alueen asukkailla on mahdollisuus jättää siihen mielipiteitä ja muistutuksia.

Tuulivoima oli jälleen esillä Huittisten kaupunginhallituksen kokouksessa viime maanantaina.

Hallitus päätti hyväksyä kaavan laatijan vastineen, Huittisten Taraskallion tuulivoimaosayleiskaavan luonnoksen sekä tarkistetun osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Lisäksi hallitus pyytää osayleiskaavaluonnoksesta osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa todetut luonnosvaiheen lausunnot ja asettaa osayleiskaavaluonnoksen valmistelumateriaaleineen nähtäville 30 päivän ajaksi.

Materiaalista selviää, että Eolus Energy Oy (aikaisemmin YIT Suomi Oy) suunnittelee Taraskallion alueelle neljän tuulivoimalan tuulivoimapuiston rakentamista.

Tuulivoimalat olisivat maksimikorkeudeltaan 260 metriä maanpinnasta ja niiden napakorkeus olisi maksimissaan 170 metriä.

Tuulivoimapuisto koostuu tuulivoimalaitoksista perustuksineen, sähköasemasta sekä voimaloita yhdistävistä maakaapeleista sekä huoltoteistä.

Voimaloiden kokonaistehoksi on arvioitu yhteensä alle 45 megawattia.

Suunnitelma-alue sijaitsee noin kuusi kilometriä Huittisten keskustasta kaakkoon, valtatie 2:n välittömässä läheisyydessä.

Samaiselle paikalle on suunniteltu tuulivoimaloita jo vuodesta 2015 lähtien, mutta ensimmäinen suunnitelma kaatui kuntalaisten vahvaan vastustukseen.

Tällöin ajatuksena oli rakentaa Huittisiin yhdeksän voimalan tuulivoimapuisto. Hankealueelle on tehty lisäselvityksiä vuosina 2019–2023 ja selvitysten perusteella voimaloiden määrää on vähennetty, korkeuksia madallettu sekä voimaloiden sijainteja muutettu.

Alueen pääkäyttömuotona säilyy metsätalous

Nykyisen hankealueen pinta-ala on noin 589 hehtaaria ja alueella on havu- ja sekametsää sekä ojitettuja rämeitä. Tämän lisäksi alueella on kaavaselostuksen mukaan hyvin pienialaisia luonnontilaisia tai luonnontilan kaltaisia soita.

Alueella kulkee metsäteitä ja siellä on kaksi avokallioaluetta.

Hankealueella olevaa tiestöä on suunniteltu hyödynnettävän ja kunnostettavan tuulivoimapuiston tarpeisiin. Työmaaliikenteen on suunniteltu tapahtuvan valtatieltä 2:n olemassa olevien Palojoentien liittymän sekä tarvittaessa pohjoisemman nimettömän metsätieliittymän kautta. Lisäksi alueelle on suunniteltu rakennettavan uutta tiestöä, jotta jokaiselle voimalapaikalle on tieyhteys.

Selvityksen mukaan kahden kilometrin säteellä voimaloista sijaitsee noin 36 asuin- tai vapaa-ajanrakennusta. Kaavaselostuksessa nähdään, ettei osayleiskaava aiheuta suunnittelualueen tai sen lähialueiden maanomistajille kohtuutonta haittaa.

Suunnittelualueen pääkäyttömuotona säilyy edelleen metsätalous.

Rakentamisen mahdollistamiseksi hankevastaava tekee maanomistajien kanssa maanvuokrasopimukset.

Sijainti houkuttaa rakentamaan

Taraskallion sijainti kiinnostaa Eolus Energy Oy:tä erityisesti alueella toimivien kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj ja paikallisen verkkoyhtiö Sallila Sähkönsiirto Oy:n vuoksi, sillä alueen länsipuolella kulkee Fingrid Oyj:n voimajohtolinja ja pohjoispuolella Sallila sähkönsiirto Oy:n voimajohtolinja.

Hankkeelle viime vuonna tehdyn liitettävyysselvityksen mukaan tuulivoimalat on tarkoitus liittää Fingridin voimalinjaan, jonka liityntäpisteet sijaitsevat alle kahden kilometrin etäisyydellä tuulivoimapuistosta. Sähköasema tullaan rakentamaan joko kaava-alueen eteläosaan tai kaava-alueen ulkopuolelle, liityntäpisteen läheisyyteen.

Nähtävillä oloaikana voi jättää muistutuksia

Osayleiskaavaluonnoksen nähtävillä olon jälkeen tuulivoimalahankkeen kaavaehdotuksen odotetaan tulevan nähtäville tulevan kesän aikana. Mikäli asiat etenevät tavoiteaikataulussa kaava tulee hyväksymiskäsittelyyn loppuvuonna.

Maanomistajien, alueella asuvien tai työskentelevien ja heidän, joihin kaava muuten olennaisesti vaikuttaa, on mahdollista antaa mielipiteensä ja muistutuksensa kaavan nähtävillä olon aikana sekä kaavaluonnos- että kaavaehdotusvaiheessa.

Eolus Energy on pyrkinyt kuulemaan alueen asukkaita ja toimijoita jo suunnitteluvaiheessa esimerkiksi vuonna 2022 tehdyllä asukaskyselyllä.

Hankkeelle on perustettu paikallisista henkilöistä koostuva seurantaryhmä, joka on tuonut suunnitteluun paikallista tietoa ja päässyt kommentoimaan suunnitelmaa.

Suunnitelmassa on huomioitu suojellun liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikat, luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät alueet sekä linnuston kannalta tärkeät lepäily- ja pesimäalueet.

Kaavaselostuksessa todetaan, etteivät alueelle sijoittuvat tuulivoimalat rajoita merkittävästi alueella liikkumista tai heikennä sen virkistyskäyttöä.

Jätä kommentti