Koulutuksella turvataan osaavan työvoiman saatavuus seutukaupungeissa

Jyrki Peltomaa
Jyrki Peltomaa.

Juuri valmistunut seutukaupunkiohjelma on luovutettu kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläiselle. Se antaa näkökulmia ja työkaluja seutukaupunkien kehittämiseen valtion, keskuskaupunkien ja yritysten kanssa pidemmällä tähtäimellä.

Kaupungistumistrendin voimistuessa on merkityksellistä, että seutukaupunkien ja keskuskaupunkien välille luodaan yhteys, jonka avulla kaupunkipolitiikan kokonaisuutta voidaan kehittää. Yksi keskeisimpiä kehittämiskohteita seutukaupunkiohjelmassa on koulutus ja osaavan työvoiman saatavuus.

“Seutukaupungeissa toimii yli 60 000 yritystä, joten kaupunkien elinvoiman kehittäminen on riippuvainen osaavan työvoiman turvaamisesta yrityksille. Tässä korostuu ammatillisen koulutuksen rooli ja sen yhteys yrityksiin. Vahvempaa yhteyttä tarvitaan, sillä tulevaisuudessa oppiminen tapahtuu yhä enemmän yrityksissä”, painottaa seutukaupunkiverkoston puheenjohtaja, Huittisten kaupunginjohtaja Jyrki Peltomaa.

Seutukaupunkiohjelmassa korostetaan seutukaupunkien omaehtoista kehittämistä sekä hyvien kumppanuuksien ja yhteistyön merkitystä erilaisissa verkostoissa toimimisessa. Kaupunkien omaehtoisen kehittämisen tueksi ohjelmassa on konkreettisia toimenpide-ehdotuksia seutukaupungeille yhteisillä painopistealueilla.

Kaupunkien ohjelmakokonaisuuksien nivomisella yhdeksi kokonaisuudeksi saadaan vastakkainasettelun sijaan kehittävää vuoropuhelua, jota voidaan konkretisoida solmittavilla yhteistyösopimuksilla ohjelman mukaisesti. Valmisteilla ovat myös kestävän kaupunkikehittämisen ohjelma ja kaupunkiohjelma.

“Sujuvat liikenneyhteydet ovat yhteistä jokaisen seutukaupungin elinvoiman kehittämisessä”, nostaa Jyrki Peltomaa esiin yhden vahvan painotuksen seutukaupunkiohjelmasta. Seutukaupunkiohjelmassa sujuvilla liikenneyhteyksillä ei tarkoiteta pelkästään paikallisteiden päällystämistä, vaan erityisesti varautumista liikkumisen ja liikkumistarpeiden muuttumiseen kehittyvän teknologian, automatisaation, digitalisaation ja ilmastonmuutoksen kautta.

“Ohjelman toimenpiteissä edellytetään seutukaupungeilta voimakasta panostusta eri liikennejärjestämissuunnitelmien valmisteluun, mikä vaatii meiltä seutukaupungeilta aktiivista vaikuttamistyötä”, Peltomaa toteaa.

Seutukaupunkiohjelma on tärkeä osa monimuotoista kaupunkipolitiikkaa ja se luo pitkäjänteiset puitteet sekä perustan seutukaupunkien omaehtoiselle kehittämistyölle ja tiiviille yhteistyölle valtion, erilaisten kaupunkien ja alueiden kesken.